Đối tác: Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam

 Đối tác chiến lược của Công ty CP Giải trí Nghe nhìn ATV là Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam:

Bộ chính trị đã Ban hành Nghị quyết số 46- NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết đã xác định: “ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, là sự nghiệp hôm nay và cả muôn đời sau”. Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ

 

 

 

Trang web của Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam: https://suckhoecongdong.net.vn/about/gioi-thieu.html